مراكز مجاز برگزاري آزمون زبان سوئدي (SWEDEX) در ايران

1394/03/12

آزمون‌های بین‌المللی تخصصی زبان سوئدی، SWEDEX نام دارد که بر اساس چهارچوب جامع شورای اروپا، به عنوان مرجع و مقیاس سنجش دانش زبان سوئدی شناخته شده و دارای تأییدیه از سازمان دولتی Swedish Institute می‌باشد.
با توجه به اینکه تا کنون هیچ مرکز مجازی جهت برگزاری این آزمون در ایران وجود ندارد، این آزمون‌ها با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً توسط شرکت صاحب امتیاز سوئدی Swedworks Internationalبرگزار خواهد شد. به منظور کسب آگاهی از تقویم آزمون، ثبت نام و ... به سایت اینترنتی شرکت برگزار کننده آزمون به آدرس اینترنتی www.swedex.ir مراجعه فرمایید
 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور