اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با تمديد مدت زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته و همچنين رشته محل‌هاي جديد در آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات غيرانتفاعي سال 1395

1395/02/29

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني پيوسته نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1395 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان آزمون مزبور مي‌رساند، با توجه به اعلام رشته محل‌هاي جديد (به شرح ذيل) علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي ثبت‌نام و درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي، مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا پايان روز دوشنبه مورخ 95/3/3 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 95/3/3 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و با توجه به مندرجات اين اطلاعيه، مي‌توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي و يا اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

* توضيح خيلي مهم:

براساس اعلام رسمي معاونت محترم آموزشي دانشگاه فني و حرفه‌اي، در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي تربت حيدريه و قائن (استان خراسان رضوي)، طبس (خراسان جنوبي) و بم (استان كرمان)، پذيرش دانشجو از هر دو جنس زن و مرد (بر اساس اطلاعات جداول كدرشته‌ محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنما و اين اطلاعيه) صورت مي‌پذيرد، لكن در آموزشكده فني و حرفه‌اي تربت حيدريه «كلاس‌ها با تفكيك جنسيتي و در روزهاي مجزا» و در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي قائن، طبس و بم «كلاس‌ها با تفكيك جنسيتي و در دو ساختمان مجزا» تشكيل مي‌گردد.

 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور