اطلاعيه دوم‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص اعلام رشته محل‌هاي جديد در آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395

1395/03/19
  پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 و اطلاعيه مورخ 18/3/95 اين سازمان در خصوص تمديد مهلت ثبت‌نام و برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد آزمون مزبور، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه متقاضيان مي‌رساند، با توجه به درخواست برخي دانشگاه‌ها و مؤسسات  آموزش عالي و تأييد دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، برخي رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و همچنين رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه مورخ 95/3/18، به شرح جداول زير درتاریخ 95/3/19 به سازمان واصل شده که مراتب اعلام مي‌گردد.
   لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اين اطلاعيه و اطلاعيه مورخ 95/3/18، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ 95/3/23 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و دارابودن شرایط با توجه به مندرجات اين اطلاعيه و اطلاعيه قبل، مي‌توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي و يا اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.
 
 
  211- علمی - کاربردی سرامیک صنعتی
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش نيمسال
جنس پذیرش
توضیحات
 
 
اول
دوم
زن
زن
 
روزانه
5156
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد - امام خميني(ره)
23
-
-
مرد
 
روزانه
5157
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد - امام خميني(ره)
-
23
-
مرد
 
نوبت دوم
5158
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد - امام خميني(ره)
22
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5159
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد - امام خميني(ره)
-
22
-
مرد
 
مواد امتحاني و ضرايب گرايش سراميك صنعتي به شرح ذيل مي‌باشد:
1- رياضي (ضريب 3)، 2- فيزيك حرارت (ضريب 2)، 3- سراميك فيزيكي (ضريب 4)، 4- مجموعه دروس اختصاصي سراميك صنعتي (تجزيه، لعاب و دكوراسيون، تكنولوژي مواد ديرگداز) (ضريب 4).
- ضمناً در اين گرايش دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو نمي‌پذيرد.
 
502 - آموزش ديني و عربي
روزانه
5160
دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد مدرس سنندج
70
-
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
 
503 - آموزش راهنمايي و مشاوره
روزانه
5161
دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد مدرس سنندج
70
-
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
 
509 - آموزش و پرورش ابتدايي
روزانه
5162
دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد مدرس سنندج
70
-
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
 
510 - تربيت مربي امور تربيتي گرایش عمومي
روزانه
5163
دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد مدرس سنندج
70
-
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
 
512 - مربيگري ورزشي
روزانه
5164
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
-
-
مرد
 
روزانه
5165
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
-
20
-
مرد
 
روزانه
5166
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان - حضرت فاطمه(س)
36
-
زن
-
 
روزانه
5167
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان - حضرت فاطمه(س)
-
36
زن
-
 
روزانه
5168
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
20
-
زن
-
 
روزانه
5169
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
-
20
زن
-
 
روزانه
5170
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان - شهيد چمران
40
-
-
مرد
 
روزانه
5171
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان - شهيد چمران
-
40
-
مرد
 
روزانه
5172
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران - دكتر شريعتي
40
-
زن
-
 
روزانه
5173
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران - دكتر شريعتي
-
40
زن
-
 
نوبت دوم
5174
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5175
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
-
20
-
مرد
 
نوبت دوم
5176
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان - حضرت فاطمه(س)
36
-
زن
-
 
نوبت دوم
5177
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان - حضرت فاطمه(س)
-
36
زن
-
 
نوبت دوم
5178
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
18
-
زن
-
 
نوبت دوم
5179
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
-
18
زن
-
 
نوبت دوم
5180
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان - شهيد چمران
40
-
-
مرد
 
نوبت دوم
5181
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان - شهيد چمران
-
40
-
مرد
 
نوبت دوم
5182
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران - دكتر شريعتي
40
-
زن
-
 
نوبت دوم
5183
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران - دكتر شريعتي
-
40
زن
-
 
مواد امتحاني و ضرايب گرايش مربيگري ورزشي به شرح ذيل مي‌باشد:
1- آناتومي و فيزيولوژي انساني، 2- فيزيولوژي ورزشي، 3- سنجش و اندازه‌گيري در تربيت‌بدني، 4- مباني تربيت‌بدني‌، 5- روش‌هاي‌ آموزش تربيت بدني.
- تمامي دروس فوق با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.
- ضمناً در اين گرايش دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو نمي‌پذيرد.
* پذيرش دانشجو در اين گرايش‌ نيز به مانند ساير گرايش‌هاي رشته علوم ورزشي به روش متمركز و بدون آزمون عملي انجام خواهد شد.وپذیرفته شدگان باید دارای شرایط ذیل باشنددرغیر اینصورت قبولی آنان لغوخواهد شد.
1- حداقل‌ طول‌ قد براي ‌برادران‌ 165 سانتيمتر به‌ بالا و براي‌ خواهران‌ 158 سانتيمتر به‌ بالا. 2- قهرمانان‌ تيم‌ ملي‌ در مورد مذكور (قد) مستثني مي‌باشند. 3- حداقل‌ ديد چشم 7/10 (هفت دهم). 4- داشتن سلامت جسماني و ارائه گواهي تندرستي (سلامت كامل جسماني بخصوص از سلامت قلبي و ريه).
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور