اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام نتايج نهايي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

1397/06/25

باتوجه به وصول نتايج رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد از سوي دانشگاه آزاداسلامي در روز شنبه مورخ 97/06/24 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در آزمون ورودي كارشناسي ارشدناپيوسته سال 1397 كه در زمان مقرر از طريق سايت دانشگاه مذكور مبادرت به انتخاب رشته نموده‌اند مي‌رساند كه نتايج نهايي رشته‌هاي ذيربط در روز دوشنبه مورخ 97/06/26 از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور