اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام نتايج نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

1396/08/30

 پيرو اطلاعيه مورخ 96/05/29، ضمن اعلام اسامي معرفي‌شدگان نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه، نظر معرفي‌شدگان نهايي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه، معرفي‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي ‌شنبه 96/09/11 و يا يكشنبه 96/09/12 با توجه به موارد اعلام شده طبق نظر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند. 

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (براي معرفي شدگان مقطع كارشناسي ارشد) و مدارك كارشناسي و كارشناسي‌ارشد (براي معرفي شدگان مقطع دكتري) مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره1: دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 77/09/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره 2: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

5- ارائه مدارك مثبت دال بر ثبت‌نام در پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه

6- ارائه مدارك مثبت دال بر آخرين وضعيت تحصيلي، واحدهاي گذرانده شده و دفاع از پيشنهاد پژوهشي (حسب مورد مقطع معرفي)

- نكات مهم:

- حضور شخص معرفي شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ اعلام شده توسط هر دانشگاه و موسسه قبولي و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه معرفي ‌شدگان در تاريخ‌ تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

- معرفي‌شدگان موظف به پرداخت شهريه طبق اعلام دانشگاه محل قبولي خود هستند.

- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در تعيين سطح تحصيلي معرفي‌شدگان اختيار دارند تا متناسب با مستندات موجود تصميم‌گيري نمايند.

تذكر مهم: 

- نتيجه جايابي آن دسته از دانشجويان پژوهشگاه مذكور كه از طريق مبادي قانوني در اين پژوهشگاه پذيرفته شده‌اند، متعاقباً پس از تاييد معاونت محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام خواهد شد.


نام خانوادگي نام تولد شناسنامه كد قبولي رشته امتحاني رشته-گرايش قبولي دوره موسسه قبولي مقطع قبولي
امجديزدي حسين 52 80165 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
انتظاري ابوالفضل 44 69 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
انصاري محمدرضا 48 110 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
باقري البرز 50 445 7001 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدچمران -اهواز دكتري
باقري محمدرسول 67 25626 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
برلياني حسين 65 8555 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
بهمنش بهزاد 49 23 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
پورفتح اله علي اصغر 42 140 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
جاويد محمدعلي 51 1255 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
جباري نژادكرماني اميرمحسن 50 3653 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
جعفركريمي اشكان 56 1129 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
جعفري جبلي حسين 37 119 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
حبيبي منوچهر 50 200 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
حسين نژاددوين محمدرضا 44 13974 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
حميدي ارام 50 193 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
حميدي محمد 48 2 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
دانشگر محمدمهدي 63 199 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
رجبي هادي 58 2113 7001 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدچمران -اهواز دكتري
رستمي شاپور 38 344 7001 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدچمران -اهواز دكتري
رسيده بهزاد 45 59 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
رشيدحسن ابادي علي اصغر 41 5 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
رعيتي فرد علي حسين 54 75 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
رياحي پور مجيد 64 1 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
رياحي ساماني رضا 61 165 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
رييسي دهكردي افشين 56 7 7001 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدچمران -اهواز دكتري
سپياني داودعلي 53 25 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
سرايي ارش 57 413 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
شريعتمداري حجت اله 56 859 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
شورابي رمضانعلي 49 19 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
عبداللهي محمد 47 257 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
ملايي فرهاد 66 1916 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
متقيان مهدي 54 103171 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
متوسلي محمدمهدي 51 6607 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
محمدي گوجاني علي 50 85 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
محمودي سيدجواد 47 884 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اله دادي مهدي 57 2280 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
هوشنگ نژاد عليرضا 40 8518 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
ملايي يگانه حبيب 51 295 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
باغبان نژاد ابوالقاسم 39 937653705 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
سعادت طلب هادي 50 1550 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
مروج الشريعه محمدمهدي 36 24968 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
احساني داود 52 215 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
حيدري قدرت اله 51 1 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
حسن زاده محمدمهدي 61 719 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
حامدمقدم رافتي علي 0 940867648 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
علويان صدر مسعود 0 56640382 7002 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
محمودي عليرضا 0 530438674 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
صالحپور علي 54 1170 7009 ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
جعفري سيدعباس 51 87 7010 اب وهواشناسي اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
سعيدي داريوش 46 412 7010 اب وهواشناسي اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
قطره ساماني مهرداد 44 1 7010 اب وهواشناسي اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
اشرافي مهابادي امير 60 3715 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
اصفهاني مهدي 44 458 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
بني طباجشوقاني سيداكبر 45 20 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
بهراميان رضا 46 312 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
حسن رضاپور مهدي 59 1168 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
حسيني كاردر رضا 54 8297 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
خليلي اصغر 55 10 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
رضواني ايمان 56 399 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
سقايي حسن 38 274 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
صالحي سينا 69 4420157021 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
عسگري مهدي 64 1716 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
علوي ساماني سيدمحمد 58 749 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
علي پور نصراله 54 298 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
مرادي جلال 59 16 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
نادرمحمدي رضا 58 117 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
نادري محسن 48 281 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
ناصح محمدرضا 54 1385 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
نوربهشت حميد 38 583 7013 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
معتمدي ادرمنابادي حبيب اله 0 6609536945 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
ابراهيمي عليرضا 51 1467 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
ابوالقاسم مجيد 49 1146 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اردشيري عزت اله 50 638 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اسماعيليان محسن 61 3086 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
اسمعيل زاده علي اكبر 52 5 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
اكبري پيمان 62 3537 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
اميدي پور كورش 50 1 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
اميني هرندي محمدامين 63 3912 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
برازي عليرضا 52 288 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
بيگدلي اسمعيل 52 150 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
پژوهي محمدرضا 43 205 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
پوررضا محمدسعيد 49 1619 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
توكلي رودي امير 59 1080 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
جعفري طاهر 48 47 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
جلالي ابوطالب 47 3415 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
جمالي حسين 65 3527 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
حسنوند محمودرضا 44 152 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
خاموش پور بهنام 93 3511 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
خانمحمدي خشويي هدايت 49 323 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
خليلي مصطفي 36 7802 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
رستگار ابوالقاسم 46 253 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
رستگاري حسينعلي 36 1 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
رستمي افشين 56 8127 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
رضوي سيدبهرام 50 757 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
رمضاني رضا 54 12 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
سعيدي بهنام 47 1 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
سنندجي پيمان 44 180 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
شاكرمي دامون 59 667 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
شاكريان شهرام 50 9593 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
شبكه ساز احسان 65 7628 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
شفيعي تقي 48 2551 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
شهسواري مهدي 43 47276 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
صفدري عليرضا 45 153 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
صيدايي سيدرسول 54 5187 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
طاهري ميرقايد هوشنگ 51 362 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
طبرسا محمدعلي 52 850 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
عزيزخاني محمود 55 234 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
غفوري قهدريجاني محمدحسين 54 182 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
فرامرزي صفر 45 1 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
قربانيان حسين 44 4667 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
قربي مهدي 64 1810 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
قنبري نصرابادي احمدرضا 41 5649650527 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
كاوياني محسن 48 95 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
كاوياني يونس 47 11 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
كريمي سيدمجتبي 64 23 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
كريمي منوچهر 44 3951 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
كلاه دوزان مجيد 46 65970 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
كلباسي علي 36 308 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
كهريزي شهرام 52 2 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
كوهي اصفهاني مجيد 58 70401 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
كياني يعقوب 55 6616 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
گودرزي محمدرضا 56 1379 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
ماهروبختياري جعفر 53 586 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
محسن پور محمد 58 50645 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
محمدي احمد 61 521 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
مدني ياسر 58 107 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
مرادي اورگاني كيومرث 51 18 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
مصلح عبدالمجيد 50 137 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
منصوري فردين 51 2024 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
مهرانفر ابراهيم 41 69 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
موسوي اجاق سيدحجت الله 49 275 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
ناظري محمود 37 38 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
نصيري الله كرم 45 340 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
نعمتي محسن 60 251 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
نقدي محمدرضا 49 5150 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
نوروزي سده احمد 53 432 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
يزدي سودرجاني ابراهيم 44 64 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
صادقي هوشنگ 53 38211 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
علي داديان جمشيد 48 23345 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
چوتاشي بلدستي پرويز 61 15690 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
نظري كامران 53 3 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
ويسي پور برزو 42 396 7021 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
حيدري سعيد 0 2295415934 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
قنبري كيقباد 0 5759555715 7025 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دكتري
جلالي فراهاني عليرضا 53 2974 7019 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
جنامي خليل 47 1 7017 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
خواجه نژاديان شيرازي اسمعيل 47 9575 7018 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه رازي -كرمانشاه دكتري
رستمي اميررضا 54 114909 7019 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
رستمي محمدرضا 43 11 7019 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
رشيدي محمود 46 269 7019 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
شكيبايي فرامرز 53 4052 7017 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
شورج فردين 45 398 7018 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه رازي -كرمانشاه دكتري
مسعودي محمد 47 170 7019 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
نجات علي 42 1416 7018 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه رازي -كرمانشاه دكتري
هداوند داود 51 478 7018 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه رازي -كرمانشاه دكتري
جمرك حميد 58 850 7017 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اذرپيكان علي 46 4 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
اركاني احسان 55 1056 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
امجد محمد 45 80 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
اميني هاشم 53 3312 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
انصاري فرد عليرضا 46 14572 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
بابايي رايني ابراهيم 61 72 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
باران چشمه قاسم 49 44 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
باستاني جواد 53 1299 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
بشيري سنوكش سعيد 67 11864 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
پويان محمدحسن 60 8303 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
پيش بين عليرضا 40 280 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
چيت ساززاده محمدعلي 66 15602 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
حسيني سيدحسين 54 194 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
راز شاهين 51 305 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
رفيعي نورالدين 43 2682 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
سلطاني مقدم علي 57 2950 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
عبداللهي علي 62 787 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
عزيزي سعيد 51 11588 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
فقيهي ابوالفضل 61 268 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
قنبري تپه نورالدين 48 800 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
كاوسي منصور 53 1395 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
كوليوند محمدجواد 46 1123 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
مجردكاهاني مسعود 68 920630049 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
مصدقي عادل 52 135 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
مصفا عليرضا 51 6697 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
مولايي همايون 56 5305 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
نجومي عليرضا 54 227 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
جدي علي 54 1758 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
قيم عبدالنبي 35 827 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
پاكدل صمدي هوشنگ 40 401 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
گلرو محمدرضا 50 218 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
جانفشان عراقي نيما 60 4002 7030 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
جوكار ابراهيم 63 137 7033 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه شيراز دكتري
چاغروندي عبدالحسين 59 55 7034 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران دكتري
حسيني پرويز 51 87 7029 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
شريفي محمود 49 923 7028 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
صادقيان طالب 52 1132 7029 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
صفايي نسب حسين 66 33 7033 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه شيراز دكتري
كرمي مقدم امين 60 1343 7032 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران دكتري
ميري پور سيدعلي 64 2212 7030 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
ميربابايي سيدابوالفضل 0 2219223507 7033 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه شيراز دكتري
بيكدلي سونا 62 15625 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
جوشقاني ندا 56 1140 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
رضوي نرگس سادات 65 9 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
علي اكبري عارفه 67 12712 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
فاضل سوگل 57 884 7007 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تربيت مدرس دكتري
فتحي رقيه 63 632 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
فرزانه پور شوكا 56 12986 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
كچويي نيكناز 53 5133 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
كسايي ميترا 54 721 7003 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
نعمت الهي صفاييان سحر 62 4100 7006 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمي -تهران دكتري
فهيمي كتايون 0 2649341947 7004 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پيام نور دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران دكتري
بهداد صبا 53 943 7009 ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
گرجي ليلا 54 57218 7009 ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
رهنما فتح السادات 40 37257 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
نيك كاراصفهاني بهناز 50 384 7012 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
روشن فريده 0 2410509959 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اسلامي نسب زينب 64 1764 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
اسمعيل زاده مشهدي مونا 62 29645 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
اصولي قره اغاجي شيرين 58 1195 7020 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
باغشاهي فاطمه 58 2083 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
حاج مومني سيچاني شيرين 50 467 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
سلطاني دهكردي فروزان 46 50465 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
طاهري فاطمه 54 170 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
قلي زاده مريم 57 1159 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
كيوان منش مهري 53 707 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
محمدي ثابت ناهيد 45 14607 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
ملكي اعظم 52 12933 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
هاشمي ناديا 56 820 7022 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبايي -تهران دكتري
وكيلي ستاره 55 4230 7023 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
اوضاعي افسانه 48 937 7017 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
ايزدي يزدان ابادي ازاده 66 173 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
خطيري خديجه 56 1755 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
ره پو فريبا 37 832 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
رييسي زاده مريم 56 1055 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
زماني گندماني عفت 60 89 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
سياه منصوري الهه 66 22712 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
شهبازكشوري رزيتا 64 112 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
ظهيري سهيلا 51 541 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
علي نژاد مريم 63 1401 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
محمدزاده بهار هاجر 58 1604 7015 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / دكتري
ميرزازاده قصاب فرشته 64 1 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
نژاداكبري راوري زهره 67 2233 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
صولتي دهكردي سيده بيتا 0 4623316394 7016 بحران مديريت بحران *- غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان دكتري
شاكرسراي مريم 53 129 7031 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
محمدي بهلول 52 1304 7014 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
صالح پور شكيبا 58 129 7009 ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي *- پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان دكتري
عصمت لو ابراهيم خليل 43 55687 7026 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
خان محمدي علي 37 3707 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
اسكندري حميد 48 9904 7027 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه لرستان -خرم اباد دكتري
بهرامي مسعود 66 1113 7031 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه شهيدبهشتي -تهران دكتري
اسدي سامان 0 0 7032 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران دكتري
شريفزاده سيدمهدي 49 258 7011 مديريت راهبردي واينده پژوهي اينده پژوهي *- پرديس خودگردان دانشگاه تهران دكتري
احمدي مسعود 53 2 7005 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه زنجان دكتري
كاظمي مستقيم كيوان 53 2706 7034 مهندسي عمران -زلزله مهندسي عمران *مهندسي زلزله پرديس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران دكتري
ضرابي حميد 48 49883 7024 مديريت مديريت *مديريت منابع انساني پرديس خودگردان دانشگاه سمنان دكتري
داداش زاده علي 46 103 7008 جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافياوبرنامه ريزي شهري *- پرديس خودگردان دانشگاه تبريز دكتري
پارسائي رشيد 54 6453 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
اميري رضا 60 44 7035 بحران مديريت بحران *- پرديس خودگردان دانشگاه شهيدباهنر-كرمان دكتري
دردشتي عباسعلي 47 397 7018 كارافريني كارافريني *- پرديس خودگردان دانشگاه رازي -كرمانشاه دكتري
بنه گزي فرخ 43 27153 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
دارابي محمد 50 1669 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
زارعي رسول 54 376 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
صالحي كهريزسنگي ايرج 50 19 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
مالكي احمد 60 5413 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
نيك كاراصفهاني غلامرضا 63 1012 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
باقرنژاد حميد 58 403 27502 مهندسي صنايع مهندسي صنايع پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان كارشناسي ارشد
حاج حيدري علي اصغر 46 14108 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
جمشيدي بابك 53 105 27501 مديريت بحران مديريت بحران غيرانتفاعي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان كارشناسي ارشد
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور