اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در رابطه با اعلام اصلاحات (سري دوم) دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دكتري (Ph.D)نيمه‌متمركز سال 1398 و تمديد مجدد مهلت انتخاب رشته

1398/02/05

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1398 در تاريخ 98/01/28 و اطلاعيه اصلاحات آن دفترچه مورخ 98/02/03، با توجه وصول رشته‌هاي جديد و تغيير ظرفيت از سوي برخي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، ضمن اعلام اصلاحات جديد دفترچه راهنماي انتخاب رشته (به شرح ذيل)، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذكور مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/02/03) براي انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز يكشنبه مورخ 98/02/08 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند