اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ ظرفيتهاي جديد و تكميل ظرفيت برخي از كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي در دوره هاي مختلف آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ 1396

1396/07/04

پيرو اطلاعيه مورخ 96/06/04 اين سازمان درخصوص اعلام نتايج نهائي آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1396، به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت کننده درآزمون مذكور مي‌رساند، اطلاعيه اين سازمان درباره ظرفيتهاي جديد و همچنين تكميل ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي آزمون مذكور در دوره‌هاي مختلف كه تكميل نگرديده در تاريخ 96/07/12 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان درج خواهد شد. لذا داوطلبان ، مي‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون فوق و همچنين مندرجات اطلاعيه مذكور از تاريخ 96/07/16 لغايت 96/07/22 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور