هشدار به داوطلبان

1390/10/25

 بنا بر گزارش واصله از دفاتر پستي مشاهده مي‌شود برخي مؤسسات كمك آموزشي در حين توزيع مدارك ثبت‌نامي آزمونها مبادرت به توزيع بسته‌هاي تبليغي نموده و با وعده‌هاي واهي قصد سوءاستفاده مالي از داوطلبان را دارند. سازمان سنجش آموزش كشور ضمن برخورد قانوني با عاملين سودجو، به همة داوطلبان عزيز توصيه مي‌كند در مواجهه با اينگونه تبليغات، رفتار منطقي داشته باشند و فريب القاب و عناوين مرتبط با عنوان اين سازمان را نخورند. در پايان از تمامي داوطلبان تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده هرگونه تبليغات انتفاعي مشابه، مراتب را به سازمان سنجش آموزش كشور اطلاع دهند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور