دسترسی به اطلاعیه و پیوندهای اعلام نتایج و کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور

1395/02/06
عنوان گروه آزمون - ثبت نام
سال
زمان اعلام نتايج
اطلاعيه مربوط به اعلام نتايج
كارنامه
سراسري با آزمون و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1395
-
-
-
پذيرفتـه‌شدگان نهايـي رشتـه‌هاي مختلف تحصيلـي نيمه‌متمركـزدانشگاهها و موسسات آموزش عالي درآزمون سـراسـري سال 1393
1395
-
-
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دوره بهمن ماه
1395
-
-
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1395
نیمه دوم خرداد ماه
-
كارنامه نهايي
1395
-
-
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي
1395
-
 
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
1395
-
-
-
مرحله پذيرش بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي
1395
-
-
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
 -
 -
-
 -
آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي مهر ماه 1395 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
-
 -
 -
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
آزمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته مهر ماه 1395 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
1395
-
-
پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي
 
-
-
 -
نتايج اوليه
 1396
نتايج معرفي شدگان مصاحبه
 -
هفته اول خرداد ماه 96
 -
 -
نتايج نهايي
 -
-
 -
 -
1395
95/02/08
-
 -
1395
-
-
 -
 -
-
 -

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور