اطلاعيه شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه هاي اتمي (تپنا) درخصوص نتايج اوليه آزمون استخدامي شركت در سال 1395

1395/12/02

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي شركت تعميرات و پشتيباني  نيروگاه هاي اتمي (تپنا) مورخ 1395/9/26 مي رساند، داوطلباني كه در اين مرحله بعنوان داوطلبان مجاز ( "قبول، دعوت به مصاحبه" يا " ذخيره") معرفي شده اند، لازم است بمنظور بررسي مدارك و سير ساير مراحل استخدام، نسبت به اسكن نمودن مدارك مربوط به اطلاعات و مشخصات فردي خود به شرح ذيل اقدام نمايند و فايل اسكن مدارك مربوطه را بعد از ورود براي مشاهده كارنامه آزمون واقع در سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  حداكثر تا تاريخ 1395/12/20 بارگذاري نمايند.

1- اسكن تمام صفحات شناسنامه

2- اسكن پشت و رو كارت ملي

3- اسكن پشت و روي كارت پايان خدمت يا معاف از خدمت

4- اسكن مدرك تحصيلي

5- اسكن مدرك ايثارگري

6- اسكن مدرك بومي بودن براساس اطلاعيه و آگهي استخدامي

7- اسكن سوابق بيمه اي از سايت سازمان تأمين اجتماعي 

بديهي است چنانچه داوطلبان معرفي شده فوق الذكر نسبت به بارگذاري اسكن مدارك خود تا تاريخ ياد شده (1395/12/20) اقدام ننمايند، بمنزله انصراف اين داوطلبان از ساير مراحل استخدام مي باشد و اين داوطلبان حق هيچگونه اعتراضي را ندارند.

تذكر: از داوطلبان "ذخيره" درصورت عدم توفيق داوطلبان" قبول، دعوت به مصاحبه" در مراحل استخدامي به نحو مقتضي براي طي مراحل استخدامي دعوت به عمل خواهد آمد.  

 ضمناً داوطلبان درصورت هرگونه سوال مي توانند در ساعات اداري با شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاه هاي اتمي با شماره 09380861987 تماس حاصل نمايند و باتوجه به عدم پاسخگويي اين سازمان، از مكاتبه يا مراجعه حضوري به سازمان سنجش جداً خودداري نمايند.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور