اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

1395/12/01

 با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه­هاي اجرايي در تاريخ 21/8/1395، پيرو اطلاعيه مورخ 20/9/1395 و اطلاعيه ­هاي بعدي در تاريخ 3/11/95 ، 5/11/95 ، 13/11/95 ، 19/11/95 و 24/11/95 در رابطه با نتايج اوليه 7 خوشه شغلي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك، تربت­جام، رفسنجان، شهيد بهشتي، شيراز و هرمزگان و همچنين شغل محلهاي رشته مامايي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان، اروميه، اسفراين، البرز، اهواز، ايلام، بم ، بوشهر، بهبهان، تربت­حيدريه، دزفول، ساوه، سبزوار، شاهرود، شوشتر، قزوين، قم، كاشان، كرمان، كرمانشاه، گناباد، لارستان، مراغه، نيشابور، هرمزگان، همدان و يزد كه نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرارگرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي­گردد.

  بديهي است ساير رشته شغل محلهاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور