اطلاعيه‌ سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص نتايج سومين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي

1395/11/05
    با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي در تاريخ 1395/8/21، پيرو اطلاعيه مورخ 1395/9/20 و اطلاعيه هاي بعدي در رابطه با نتايج اوليه 7 خوشه شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بدينوسيله بخشي از شغل محلهاي رشته پرستاری دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارومیه ،ایلام، بهبهان، دزفول، سمنان، کردستان، کرمان، که نتايج آنها نهايي و مورد تأييد قرار گرفته است براي سير ساير مراحل استخدامي اعلام مي گردد، پذيرفته شدگان در صورت هرگونه سؤال، لازم است با دانشگاه علوم پزشکی ذيربط تماس حاصل نمايند.

  بديهي است ساير رشته شغل محل هاي باقيمانده كه فرآيند بررسي مدارك یا مصاحبه استخدامي آنها نهايي نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور