اطلاعيه اعلام نتايج آزمون استخدامي سال 94 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

1394/08/12

 با تشكر از صبر و تلاش همه شركت كنندگان در آزمون استخدامي سال 1394 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، ذكر موارد ذيل را ضروري مي داند:

1- در هر شهرستان يك و نيم برابر ظرفيت پذيرش آن شهرستان براساس بالاترين نمرات در شهرستان و با لحاظ كردن موارد ذكر شده در اطلاعيه آزمون استخدامي نهاد كتابخانه ها، دعوت به گزينش شده اند.

2-براي آن دسته از داوطلبان متقاضي استفاده از امتيازات كتابداران انجمني، روستايي و كاركنان قراردادي نهاد كه حائز شرايط مندرج در بند 6 بخش شرايط اختصاصي استخدام در اطلاعيه آزمون استخدامي نهاد كتابخانه ها بوده اند و رابطه استخدامي آنها به تاييد معاونت اداري و مالي نهاد رسيده است، ضرايب مربوطه براساس بند مذكور اعمال و سپس رتبه داوطلب در شهرستان مورد تقاضا براي خدمت مشخص شده است.

3-سهميه ايثارگران و رزمندگان براساس بندهاي يك و دو بخش امتيازات و سهميه هاي قانوني مندرج در اطلاعيه آزمون استخدامي نهاد كتابخانه ها و قوانين مربوطه اعمال شده است.

4-دعوت به گزينش به منزله قبولي در آزمون نبوده و نتيجه نهايي آزمون پس از طي مراحل گزينش مشخص  مي شود.

5- زمان و مراحل گزينش از طريق پورتال نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به آدرس www.iranpl.ir اعلام مي شود.

6- آن دسته از داوطلباني كه در رابطه با  نمره هر درس و يا نمره كل آزمون خود سوالي دارند، مي توانند حداكثر تا 20 روز پس از اعلام نتايج آزمون، با مراجعه به سامانه رسيدگي به درخواستهاي آزمون 94 به آدرس اينترنتي shekayat94.iranpl.ir (سامانه اينترنتي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور) تقاضاي خود را ثبت نمايد. لازم به ذكر است كه تقاضاهاي ارسالي پس از تاريخ مذكور به هيچ عنوان بررسي نمي شوند.

 ((نهاد کتابخانه های عمومی کشور))