اطــلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي

1393/10/06

 سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور (مورخ 16/03/1393)، بانك سپه (مورخ 17/05/1393)، دانشگاه صنعتي كرمانشاه (مورخ 27/06/1393)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قوه قضائيه (مورخ 28/06/1393)، سازمان تأمين اجتماعي (مورخ 04/07/1393)، شركت كار و تأمين (مورخ 16/08/1393) ، دانشگاه فرهنگيان(مورخ 22/08/1393) وقوه قضائيه (مورخ 23/08/93) مي رساند با توجه به اينكه همكاري سازمان سنجش آموزش كشور با دستگاه هاي ذيربط فقط در مرحله برگزاري آزمون و استخراج نتايج اوليه بوده و پس از برگزاري آزمون، نتايج اوليه آزمون (نتيجه آزمون تستي) كليه داوطلبان بمنظور انجام فرآيندهاي لازم در خصوص اعلام اسامي  قبول شدگان، به دستگاه ها ي ذيربط اعلام شده است، لذا داوطلبان ذينفع مي بايست در خصوص نتيجه آزمون خود و هرگونه سؤال، موضوع را از طريق دستگاه ذيربط پيگيري نمايند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور