اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصـوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي متمركز و نيمه‌‌متمركـز در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1395 و همچنين آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي آنان بجاي كد رشته قبولي و يا علاوه بر كد رشته قبولي متمركزآنان يكي از كدهاي 11، 21، 26 و 25 اعلام گرديده اســت

1395/11/03

بدين‌وسيله از داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان قبول نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي متمركز و نيمه‌‌متمركـز در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال 1395 در سايت اين سازمان به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده است، دعوت مي‌نمايد كه با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي چهار‌شنبه  95/11/6 و يا شنبه مورخ 95/11/9 به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد. 

تذكر مهم: كليه پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه زمان خاصي از سوي دانشگاهها و موسسات براي ثبت‌نام اعلام نشده باشد داوطلبان مي‌بايست در يكي از روزهاي فوق براي ثبت‌نام مراجعه نمايند.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك تحصيلي كه قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي ( دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد. 3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفهاي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 95/6/31) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند). 

6- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگان‌هاي مذكور.

7- آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر كه با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تاييد سهميه ثبت‌نامي ‌خويش‌ نمي‌باشند. ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته‌شده‌اي حسب مورد از سوي‌ ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح ‌مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1395 مشخص كند (براي برادران).

9- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.

10- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصويرگواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

11-ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1385 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد. 

12- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال‌هاي 1391 الي 1395 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي متمركز و نيمه‌‌متمركـز در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال 1395 اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال1395 نيز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده متمركز و يا نيمه متمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

2- براي پذيرفته‌شدگان مرحله تكميل ظرفيت دوره هاي روزانه رشته‌هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.

3- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دورههاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال 1396 را نخواهند داشت.

4- گزينش رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركـز دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي از بين داوطلباني كه در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش شركت نموده و از سوي آن موسسه واجد شرايط براي گزينش نهايي اعلام شده اند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته مذكور انجام شده است، لذا داوطلباني كه در مراحل مصاحبه شركت نموده ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل مصاحبه بودند و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان نهايي شناخته شدهاند. 

5- به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعلام نتايج نهايي بجاي كد رشته قبولي و يا علاوه بر كد رشته محل قبولي متمركز براي آنان يكي از كدهاي 11 (دانشگاه فرهنگيان)، 21 (دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله«عج»)، 26 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري) و 25 (رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني«ره»- نوشهر) اعلام گرديده، مي‌رساند با توجه به اولويت كد رشته محل انتخابي، اين افراد در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش در رشته‌هاي تحصيلي انتخابي قرار گرفته‌اند و مي‌بايست در صورت تمايل به منظور اطلاع از برنامه‌زماني انجام مراحل مصاحبه و گزينش از روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 به سايت موسسه معرفي‌شده مراجعه نمايند.

داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را درخصوص موضوعات فوق حداكثر تا تاريخ 95/11/20 از سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني www.Sanjesh.org ارسال نموده و يا با  شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند. از مراجعه حضوري خودداري شود. به سوالات مطرح شده و يا درخواستهاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور