مطلب ویژه

اطلاعيه دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در خصوص مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1398/09/30

بيست و دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در تاريخ 30/09/1398 تشکيل و اهم مصوبات شوراي مذکور به قرار ذيل مي باشد...